Werkpakket 3

Werkpakket 3 (WP3): Beoordeling van de bodembiodiversiteit in Europese teeltsystemen


Leider: EV-ILVO (België). L. Waeyenberge.

Adjunct-leider: LUKE(Finland)

In WP3 bepalen we de huidige toestand van de bodembiodiversiteit in akkerlanden in de belangrijkste Europese bodem- en klimaatregio’s. We gaan na wat de relatie is met klimaatomstandigheden, bodemkenmerken, teelt- en beheersystemen.

De resultaten gebruiken we als referentie tijdens de verdere voortgang van het SoildiverAgro-project en om doelstellingen voor bodembiodiversiteit vast te leggen (WP7).

De specifieke doelstellingen zijn:

  • Voor het hele consortium standaard procedures vastleggen om stalen te nemen, te verwerken en te analyseren en om gegevens te verwerven, op te slaan, uit te wisselen en te verwerken.
  • Een overzicht maken van de bestaande kennis over de diversiteit van bodemmicro-organismen en bodemfauna in de belangrijkste Europese bodem- en klimaatregio’s.
  • Experimenteel vaststellen wat de relatie is tussen bodembiodiversiteit, bodemeigenschappen en klimatologische omstandigheden.
  • Evalueren hoe verschillend de bodembiodiversiteit is in lange termijn teeltsystemen onder conventioneel of biologisch beheer doorheen Europa.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024