Werkpakket 5

Werkpakket 5 (WP5): Effecten van bodembiodiversiteit op de productie van gewassen en andere ecosysteemdiensten.


Leider: TECHNISCHE UNIVERSITEIT VAN CARTAGENA (Spanje). S. Martínez Martínez.

Adjunct-leider: Thünen-Institute (Duitsland)

In WP5 willen we wetenschappelijk inzicht verschaffen in de effecten van duurzame beheerpraktijken en teeltsystemen op de verbetering van de bodembiodiversiteit. We gaan in de verschillende bodem- en klimaatregio’s ook na hoe dit verband houdt met de productie van gewassen (opbrengst en kwaliteit) en andere ecosysteemdiensten, zoals bodemvruchtbaarheid en koolstofopslag.

We testen ook industriële innovaties, nl. nieuwe plantengroei-bevorderende producten op basis van formuleringen van bodemmicro-organismen. Daardoor moet het gebruik van meststoffen kunnen verminderen en de groei en ontwikkeling van gewassen verbeteren.

In het bijzonder evalueren we in dit WP hoe teeltsystemen, die de biodiversiteit in de bodem bevorderen, bijdragen aan:

  • Hogere genetische en functionele microbiële diversiteit, met minder door de bodem overgedragen ziekten.
  • Grotere diversiteit aan biologische regulatoren (nematoden) en ecosysteem-ingenieurs (regenwormen).
  • Betere gewasgroei, meer opbrengst en minder plagen/ziekten.
  • Betere kwaliteit en voedingswaarde van gewassen.
  • Betere bodemvruchtbaarheid, door nutriënten in de bodem vast te houden, uitspoeling te voorkomen, bodembedeking door planten te vergroten en zo bodemerosie tegen te gaan.
  • Betere bodemstructuur en -kwaliteit, meer vastlegging van C in de bodem, meer natuurlijke bodemwerking en stabielere aggregaten, die de waterinfiltratie, de wortelpenetratie en het watervasthoudend vermogen van de bodem verbeteren.
  • Optimaliseren van het gebruik van landbouwchemicaliën en grondbewerkingen.
  • Minder uitstoot van broeikasgassen.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024