Werkpakket 6

Werkpakket 6 (WP6): Milieu- en socio-economische evaluatie van beheer of behoud van de bodembiodiversiteit


Leider: LUKE (Finland). E. Pouta

Adjunct-leider: Thünen-Institute (Duitsland)

In WP6 evalueren we de ecologische, economische en sociale effecten van de onderzochte beheerpraktijken en teeltsystemen, die de biodiversiteit van de bodem in agro-ecosystemen verhogen. Daarvoor gebruiken we de resultaten van de vorige WPs. Naast de ecologische aspecten en de maatschappelijke voordelen, besteden we bijzondere aandacht aan de behoeften van de eindgebruikers: we houden rekening met de economische haalbaarheid, de rentabiliteit voor de producenten en de marktvereisten. We onderkennen de relatie tussen de drie duurzaamheidsdimensies en we willen kennis verschaffen voor een duurzaam beheer van deze relatie.

De specifieke doelstellingen zijn:

  • De kosten en baten van de onderzochte beheerpraktijken in beeld brengen (bv. variaties in C-vastlegging, bodembiodiversiteit, vervuiling, erosie en broeikasgasemissies) om besluitvorming te ondersteunen.
  • De directe economische baten, kosten en risico’s voor landbouwers inschatten. Dit doen we op basis van de resultaten van de vorige WP’s, per beheerpraktijk en per bodem-/klimaatregio, en rekening houdend met verschillen in gewasopbrengst en-kwaliteit en verbruik van brandstoffen, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, water, energie, arbeid, enz.
  • Inzicht verschaffen in obstakels en hefbomen voor toepassing van beheerpraktijken die de bodembiodiversiteit verrsterken. We focussen daarbij op de sociale, culturele en institutionele factoren, die de keuze van landbouwers voor bepaalde beheerpraktijken bepalen. Een geïntegreerde duurzaamheidsanalyse uitvoeren op bedrijfsniveau, waarbij we de milieu-, economische en sociale dimensies tegen elkaar afwegen.
  • Een geïntegreerde beoordeling van de kosten en baten op maatschappelijk niveau, om eventuele beleidsveranderingen te ondersteunen, die kunnen leiden een bredere toepassing van de geteste beheerpraktijken.
  • Overkoepelende informatie samenbrengen over de socio-economische voordelen en risico’s van de geteste praktijken, met inbegrip van haalbaarheid, bruikbaarheid en duurzaamheidsaspecten op lange termijn.

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024