EV-ILVO

De missie van ILVO is kennis opbouwen om op een maatschappelijk verantwoorde manier voldoende, gezond en gevarieerd voedsel te kunnen produceren, binnen de planetaire grenzen. Om die missie te volbrengen verricht ILVO multidisciplinair, baanbrekend en onafhankelijk onderzoek, dat gericht is op een economisch, ecologisch en sociaal duurzame landbouw en visserij. Het gaat daarbij uit van een “boer-tot-bord” benadering. Op die manier bouwt ILVO fundamentele en toegepaste kennis op, die nodig is voor de verbetering van producten en productiemethoden, voor de bewaking van de kwaliteit en de veiligheid van de eindproducten en voor de verbetering van beleidsinstrumenten als basis van sectorontwikkeling en plattelandsbeleid. ILVO werkt daarvoor nauw samen met zijn belanghebbenden, waaronder Belgische en internationale universiteiten, onderzoeksinstellingen, beleidsmakers, privé-ondernemingen, gouvernementele en niet-gouvernementele instanties, landbouwers en landbouworganisaties, enz.

Website

 

Lieven Waeyenberge

Senior onderzoeker bij het ILVO, met expertise in moleculaire diagnostiek van plant-parasiterende en entomopathogene nematoden. In dit verband werkte hij samen met verschillende internationale onderzoeksgroepen om te helpen bij het oplossen van diagnostische problemen. Sinds enkele jaren is zijn aandacht verschoven naar amplicon-sequencing (een ‘Next Generation Sequencing’ techniek) om nematodengemeenschappen in de bodem te karakteriseren. Nematodengemeenschappen worden beschouwd als geschikte bio-indicatoren voor de gezondheid van ecosystemen.

Lid van het projectbestuur en Wetenschappelijkle Raad, Regionaal coördinator Centraal Atlantisch gebied en WP3 leider. Betrokken bij WP2, WP4, WP5, WP7 en WP8.

Lieven.waeyenberge@ilvo.vlaanderen.be | ResearchGate | Website

 

Jane Debode

Plant patholoog met een doctoraat in de bioingenieurswetenschappen – landbouw (Universiteit Gent, 2005). Momenteel is ze senior onderzoeker bij de eenheid Plant van het ILVO, waar ze zich bezighoudt met onderzoek naar bodemmicrobiologie in relatie tot de gezondheid van planten en met geïntegreerde bestrijding (IPM) van via de bodem overgedragen ziekten. Ze heeft ervaring met verschillende technieken om bodemmicrobiologie te bestuderen, waaronder fosfolipide-vetzuuranalyse (PLFA) en moleculaire technieken (DNA-metabarcoding, qPCR,…).

Lid van de wetenschappelijke raad van het project en betrokken bij WP4 en WP8.

Jane.debode@ilvo.vlaanderen.be | ResearchGate | Website

 

Hilde Wustenberghs

Onderzoeker duurzaamheid van geïntegreerde plantaardige productie bij de eenheid Landbouw en Maatschappij van ILVO, met vele jaren ervaring op het gebied van milieu- en economische indicatoren voor de landbouw, zowel op nationaal/regionaal als op bedrijfsniveau. Haar onderzoek omvat een indicatorenset voor duurzame gewasbescherming, DISCUSS, en algemene beoordelingsmethoden voor duurzaamheid op landbouwbedrijfsniveau. Ze gebruikt daarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Taakleider in WP6 (geïntegreerde duurzaamheidsbeoordeling op landbouwbedrijfsniveau) en betrokken bij WP2.

hilde.wustenberghs@ilvo.vlaanderen.be | ResearchGate | Website

 

Jo Bijttebier

Senior onderzoeker bij de eenheid Landbouw en Maatschappij van ILVO, onderzoeksdomein Landbouw- en bedrijfsontwikkeling met ervaring in participatieve leerprocessen en kennis co-creatie, en onderzoek naar de adoptie van landbouwpraktijken. Ze is momenteel betrokken bij verschillende nationale en internationale projecten die zich richten op multi-stakeholder processen om kennis co-creatie en innovatie in de landbouw te stimuleren. Ze was betrokken bij het FP7-project 289782 CATCH-C, waarin ze zich richtte op het sociaal-psychologisch onderzoek van het gedrag van boeren bij de adoptie van bodemverbeterende praktijken.

Zij is betrokken bij de socio-psychologische evaluatie van de barrières en hefbomen voor boeren om innovatieve landbouwpraktijken toe te passen(WP6).

Jo.Bijttebier@ilvo.vlaanderen.be | Website

 

Koen Willekens

Senior wetenschapper bij het onderzoeksdomein ‘Teeltsystemen & Milieu’ van de Eenheid Plant van ILVO. Hij verricht wetenschappelijk onderzoek naar bodembeheer met betrekking tot het effect ervan op gewasprestaties, bodemkwaliteit, nutriëntengebruiksefficiëntie en koolstofsequestratie. Hij promoveerde op het onderzoek ‘Stikstofdynamiek in relatie tot bodembeheer en bodemkwaliteit in vollegrondsgroenteteeltsystemen’ aan de Universiteit Gent, België. Hij heeft vele jaren ervaring met compostering op landbouwbedrijven, de procedures en de beoordeling van de compostkwaliteit.

Hoofdverantwoordelijke voor de opzet, coördinatie en het beheer van veldproef 6 (WP5). Hij is verder betrokken bij WP2 en WP8.

koen.willekens@ilvo.vlaanderen.be | Website

 

Dieter Slos

Bioloog met een doctoraat in de Biologie – Nematologie (Universiteit Gent, 2019). Zijn doctoraat richtte zich op de taxonomie van nematoden in de vruchtlichamen van schimmels en de spermatogenese van nematoden. Hij heeft een grote interesse in (nematode-) taxonomie, biodiversiteitsonderzoek en bio-informatica. Momenteel is hij senior onderzoeker bij de Eenheid Plant van ILVO, waar hij zich richt op het deel bio-informatica van het onderzoek. Hij heeft ervaring in nematode-identificatie, moleculaire technieken (DNA-metabarcoding, PCR,…) en programmeren met shell, R en Python.

Betrokken bij WP4.

dieter.slos@ilvo.vlaanderen.be | Website

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024