luke

Het Natural Resources Institute Finland (Luke) is het op één na grootste onderzoeksinstituut in Finland dat werkt aan de vooruitgang van de bio-economie en het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Onze strategische doelstellingen houden verband met duurzame nieuwe producten op biobasis, digitale oplossingen, circulaire economie en gezonde en rendabele voedselproductie. Luke bestrijkt alle aspecten van de landbouw- en bosbouwproductie en zijn uitstekende faciliteiten maken het mogelijk de hele productieketen te bestuderen, inclusief bodem, gewassen, milieueffecten en economie.

Website

 

Krista Peltoniemi

Doctor (PhD) Krista Peltoniemi is een senior wetenschapper en heeft expertise op het gebied van bodemmicrobiomen. Ze heeft ervaring met studies van bodemmicrobiële gemeenschappen (schimmels, bacteriën, actinobacteriën, methanogene archaea en methanotrofe bacteriën), hun diversiteit na milieuveranderingen en hun relaties in verschillende omgevingen. Haar belangrijkste taak is om op te treden als regionaal coördinator voor de Boreale regio namens alle Finse partners Luke, Petla, Kilpiä en Tyynelä farms. Ze is betrokken bij alle WPs, en haar expertise zal gebruikt worden in de microbiologische analyses van de bodem in WP3 en WP5.

Regionaal coördinator van de boreale regio, plaatsvervangend coördinator van WP3.

+358 29 532 5585 | krista.peltoniemi@luke.fi

 

Eija Pouta

Professor Eija Pouta heeft een uitgebreide ervaring met onderzoek naar de waarde van publieke goederen zoals het rurale landschap, biodiversiteit en natuurbehoud. Ze heeft meer dan 60 peer-reviewed artikelen gepubliceerd in de belangrijkste tijdschriften over economie van de natuurlijke hulpbronnen en planning, waarbij ze zich vooral heeft gericht op waardebepaling van niet-vermarktbare goederen en diensten. Zij leidt WP6 en faciliteert de economische kosten/baten analyse van meer bodembiodiversiteit en de analyse van de opname van nieuwe methoden door boeren.

WP6 leider.

+358 50 343 9834 | eija.pouta@luke.fi

 

Visa Nuutinen

Senior Onderzoeker dr. Visa Nuutinen is gespecialiseerd in de ecologie en het gedrag van regenwormen in akkerbodems en in lange-termijn studies, op regionaal niveau, van de kwaliteit van akkerbodems. In het project draagt hij voornamelijk bij aan de veldstudies van bodemfauna.

Taken in WP2, WP3 and WP5.

+358 29 532 6407 | visa.nuutinen@luke.fi

 

Sari Iivonen

Doctor Sari Livonen is directeur van het Fins Instituut voor Onderzoek in de Biologische Landbouw en heeft een jarenlange expertise in biologische gewasproductie en het gebruik van agro-ecologische methoden in nutriënten- en plaagbestrijding, evenals in de overdracht van wetenschappelijke kennis naar landbouwers. Zij zal deelnemen aan de planning en uitvoering van de communicatie- en verspreidingsacties van WP8 en WP2.

Taken in WP2 en WP8.

+358 29 532 2882 | sari.iivonen@luke.fi


 

Sannakajsa Velmala

Doctor Sannakajsa Velmala is een deskundige op het gebied van plantenfysiologie en bodemecologie. Ze doet onderzoek naar ecto- en endomycorrhiza’s van bomen en gewassen, en wortelonderzoek. Momenteel is zij de hoofdonderzoeker in de studie naar mycorrhiza’s geassocieerd met uien in biologische velden. Haar belangrijkste bijdrage heeft betrekking op de studies naar de bodemmicrobiologie in WP3 en WP5.

Taken in WP3 en WP5.

+358 29 532 2580 | sannakajsa.velmala@luke.fi

 

Hannu Fritze

Professor Hannu Fritze is geïnteresseerd in de samenstelling van de microbiële gemeenschap in de bodem in relatie tot veranderingen in het landgebruik, zowel op bosbodems als op organische veenbodems. De expertise die hij in dit 30 jaar durende onderzoek heeft opgedaan, gebruikt hij nu voor landbouwgronden onder verschillende teeltmethoden. Hij zal bijdragen aan de planning en uitvoering van de wetenschappelijke studies in WP3 en WP5.

Taken in WP3 en WP5.

+358 295 32 5416 | hannu.fritze@luke.fi

 

Taina Pennanen

Hoofdonderzoeker doctor Taina Pennanen is een expert op het gebied van bodemmicrobiologie en richt zich op de diversiteit en ecologie van symbiotische schimmels, met name vanuit het oogpunt van de genotypische variatie van de plant, de resistentie tegen pathogenen en de groeisnelheid van de gastheer. Haar werk is ook gericht op het praktische gebruik van schimmels bij de productie van zaailingen. Haar voornaamste activiteiten zijn de organische en microbiologische analyses van de bodem in WP3 en WP5.

Taken in WP3 en WP5.

+358 408 015 469 | taina.pennanen@luke.fi

 

Marleena Hagner

Senior onderzoeker doctor Marleena Hagner is bodemecoloog en ecotoxicoloog, en heeft expertise in de studie van micro- en mesofauna in de bodem (nematoden, microarthropoden, enchytraeïden). Zij heeft ook de effecten van glyfosaat op bodemecosystemen en de werking van groendaken onder Finse stedelijke klimaatsomstandigheden bestudeerd. Haar belangrijkste bijdrage heeft betrekking hebben op de studie van de bodemfauna in WP3 en WP5.

Taken in WP3 en WP5.

+358 295 323 270 | marleena.hagner@luke.fi

 

Hannu Känkänen

Senior Onderzoeker doctor Hannu Känkänen heeft ruime ervaring in teeltsysteemstudies en is gespecialiseerd in groenbedekkers. Hij heeft 16 peer-reviewed en ongeveer 150 vulgariserende artikelen gepubliceerd. Hij heeft verschillende projecten uitgevoerd met betrekking tot granen, peulvruchten, teeltsystemen, groenbedekkers en vanggewassen. Zijn belangrijkste bijdrage is zijn expertise in groenbedekkers en gewasrotatie in WP2 en WP5, en de verspreiding van de resultaten in WP8.

Taken in WP2, WP5 and WP8.

+358 295 326 292 | hannu.kankanen@luke.fi

 

Antti Miettinen

Onderzoekswetenschapper Antti Miettinen, M.Soc.Sc. (Economie), is een milieu-econoom. Zijn onderzoeksinteresses omvatten kosteneffectiviteit van agro-milieumaatregelen, economische waarde van ecosysteemdiensten uit de landbouw en agronomische en milieuoptimalisatie van bemesting. Zijn bijdrage in WP6 zal betrekking hebben op de beoordeling van economische en sociale kosten van gewasbeheerspraktijken en teeltsystemen die de biodiversiteit in de bodem vergroten.

Taken in WP2 and WP6

+358 295 326 365 | antti.miettinen@luke.fi

 

Annika Tienhaara

Onderzoekswetenschapper (PhD) Annika Tienhaara is milieueconoom en richt zich op milieu-evaluaties.

Taken in WP6

+358 295 326 735 | annika.tienhaara@luke.fi

 

Katri Joensuu

Onderzoekswetenschapper, MSc. (Tuinbouwwetenschappen), is een doctoraatstudent die zich richt op de duurzaamheid van voedselsystemen. Ze heeft onderzoekservaring in de milieueffecten van voedsel- en bio-energieproductiesystemen en voedselverlies en -verspilling in de primaire productie. Zij zal deelnemen aan de milieubeoordeling in WP6.

Taken in WP6

+358 295 326 691 | katri.joensuu@luke.fi

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024