Universiteit van Vigo (UVIGO)

De Universiteit van Vigo (UVIGO) is een publieke instelling voor onderwijs- en wetenschappelijk onderzoek die in 1990 is opgericht.

Haar 27 faculteiten zijn verdeeld over drie campussen (Vigo, Ourense en Pontevedra), alle gelegen in het zuiden van Galicië en dicht bij de grens tussen Galicië en Portugal. Tegenwoordig zijn er meer dan 30000 studenten ingeschreven aan deze universiteit en zijn er meer dan 1000 professoren onder het academisch personeel. Onderwijs is echter slechts één van de missies van deze universiteit. De ontwikkeling van sterk en intensief onderzoek op het gebied van milieu en agro-voeding is een van de strategische doelstellingen van de universiteit, in samenhang met haar ‘Water Campus’ in Ourense.

Website

 

Carmen Seijo Coello

Carmen Seijo is professor aan de Universiteit van Vigo (Spanje). Haar onderzoeksactiviteit in het project betreft de verbetering van beslissingsondersteunende systemen met behulp van aërobiologie, om het gebruik van fungiciden in landbouwgewassen te verminderen en milieuschade te vermijden.

mcoello@uvigo.es

 

David Fernández Calviño

Onderzoeker aan het departement Plantenbiologie en Bodemkunde van de Universiteit van Vigo. Hij heeft een bachelordiploma in land- en bosbouw (2001 en 2004), en een doctoraat in bodemkunde (2008). Zijn onderzoeksexpertises zijn bodemkwaliteit, dynamiek van anorganische en organische verontreinigende stoffen en bodembiochemie/microbiologie.

Project coördinator, lid van het projectbestuur, lid van de Wetenschappelijkle Raad en WP1 leider.

+34 988 368 888 | davidfc@uvigo.es

 

Elena Rivo López

Elena Rivo-López, Ph.D in Business Management, is universitair hoofddocent aan het departement Bedrijfsorganisatie en Marketing van de Universiteit van Vigo. Haar belangrijkste onderzoekstopic richt zich op de studie van familiebedrijven vanuit meerdere perspectieven: circulaire economie, waardecreatie, ondernemingsbestuur, maatschappelijk verantwoord ondernemen, genderperspectief, financiën, human resources, ondernemerschap, family office,… Deze activiteit gekoppeld aan het familiebedrijf beperkt zich niet uitsluitend tot het gebied van publicaties; als co-directeur van de leerstoel Familiebedrijven van de Universiteit van Vigo, organiseert ze ook seminars, workshops, rondetafelgesprekken, en beheert ze afstudeerprojecten over familiebedrijven. Zij zal betrokken zijn bij WP6 in SoildiverAgro.

+34 988 368 734 | rivo@uvigo.es

 

Juan Carlos Nóvoa Muñoz

Juan Carlos Nóvoa Muñoz is universitair hoofddocent aan de Faculteit der Wetenschappen (UVIGO). Zijn onderzoek richt zich op de evaluatie van de verandering van bodemfuncties, voornamelijk die functies die afhangen van hun fysisch-chemische eigenschappen, als gevolg van de intensivering van de antropogene activiteiten die leiden tot bodemverontreiniging door verontreinigende stoffen zoals zware metalen, pesticiden, ontwikkelende verontreinigende stoffen, enz. In SoildiverAgro is hij betrokken bij verschillende taken van WP7 en WP8.

+34 988 387 070 | edjuanca@uvigo.es

 

Manuel Arias Estévez

Hoogleraar aan het Departement Plantenbiologie en Bodemkunde (Universiteit van Vigo). Betrokkenheid bij WP1, WP3 en WP5. UVIGO verantwoordelijke voor WP3. Verantwoordelijk voor algemene bodemkarakterisering en bodemverontreiniging.

+34 988 368 899 | mastevez@uvigo.es

 

María Fernández González

Doctor in de voedingswetenschappen en -technologie, Universiteit van Vigo, Spanje, 2011. Onderzoek naar aërobiologie en fenologie van druiven- en olijfgewassen, invloed van klimaatverandering op gewassen en soorten, fytosanitaire status van planten, voorspellende modellen van de start van de fenologische fasen van gewassen en oogstvoorspelling van druiven. Bijdrage in SoildiverAgro WP2 en WP5.

+34 988 368 912 | mfgonzalez@uvigo.es

 

María Jesús Iglesias Briones

Maria J.I. Briones (PhD in Biologische Wetenschappen) is momenteel hoogleraar Biologie, Dierkunde aan de Universiteit van Vigo (Spanje) met speciale belangstelling voor de functionele rol van de bodemfauna in terrestrische ecosystemen in de context van klimaatverandering. In het bijzonder heb ik getracht veranderingen in de bodembiodiversiteit te kwantificeren en de mogelijke implicaties daarvan voor de ecosysteemdiensten die zij regelen aan te tonen (zoals duurzame plantaardige productie, koolstofopslag in de bodem, verminderde uitstoot van broeikasgassen, hydrologische regulering). Om dit te bereiken heb ik een robuust onderzoeksprofiel ontwikkeld op het gebied van taxonomie en ecologie van verschillende bodemorganismen.

mbriones@uvigo.es

 

Miguel Fernández Calviño

Bosbouwkundig ingenieur aan de Universiteit van Santiago de Compostela, Master in de Wetenschappen en Tecnologie Agro-Food en Milieu aan de Universiteit van Vigo. Werkt momenteel aan het SoildiverAgro-project aan de Universiteit van Vigo.

miguel.fernandez.calvino@gmail.com

 

Miguel Rodríguez Méndez

Doctor in de economie, biedt expertise op het gebied van milieueconomie inzake energie en klimaatverandering, en circulaire economie: indicatoren voor efficiënt hulpbronnengebruik voor bedrijven, sectoren of landen (bv. intensiteit, productiviteit, circulariteitsniveau). Hij biedt ook expertise over milieubeoordeling door middel van kosten-batenanalyse (bv. economische evaluatie van door LCA geschatte milieueffecten). Ten slotte is hij een expert in economische modellering met betrekking tot de impact en het ontwerp van milieubeleid (bv. CGE, econometrie, enz.). Hij is betrokken bij WP6 van het SoilDiverAgro project.

+34 988 368 760 | miguel.r@uvigo.es

 

Mónica Villanueva Villar

Mónica Villanueva Villar, doctor in Economie en Bedrijfsmanagement, is universitair hoofddocent aan het Departement Financiële Economie en Boekhouding van de Universiteit van Vigo, waar zij haar onderwijs zowel in bachelor- als in postdoctorale vakken ontwikkelt. Ze heeft zich gespecialiseerd in familiebedrijven en circulaire economie. Ze heeft deelgenomen aan projecten gefinancierd in openbare oproepen, evenals heeft ze publicaties in tijdschriften, boeken, deelnames aan congressen, organisaties van cursussen en presentaties in verschillende entiteiten. Op dit moment neemt ze ook deel aan projecten op het gebied van circulaire economie. Ze zal betrokken zijn bij WP6 in SoildiverAgro. Coördinator van de graad in Bedrijfskunde en Management in de Faculteit Bedrijfskunde en Toerisme (Universiteit van Vigo), april 2019 tot heden.

monicavv@uvigo.es

 

Paul Swagemakers

Paul Swagemakers is verbonden aan het departement Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit van Vigo, en is gepromoveerd in de Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Wageningen. Zijn onderzoek gaat over circulaire economie, landbouw en plattelandsontwikkeling, met speciale aandacht voor het beheer van natuurlijke hulpbronnen en sociale innovatie. Hij is betrokken bij WP6 over milieu- en sociaaleconomische evaluatie van het beheer en behoud van bodembiodiversiteit.

+34 988 368 773 | paul.swagemakers@uvigo.es

 

Nadin Ozceli

Doctoraatstudent in Circulaire Economie aan de Faculteit Economie van de Universiteit van Vigo (Spanje). Haar belangrijkste onderzoek is de beoordeling van hulpbronnenefficiëntie a.d.h.v. indicatoren, met name waterefficiëntie-indicatoren, voor beleidsontwikkeling in de voedingsmiddelenindustrie en het bieden van een leidraad om de waterefficiëntie te verbeteren voor een meer circulaire economie. Zij zal betrokken zijn bij WP6 in SoilDiverAgro.

nozcelik@uvigo.es

 

Raquel Vázquez Blanco

Diploma scheikunde aan de Universiteit van Santiago de Compostela. Master in landbouw- en milieuwetenschappen en -technologie en thans doctoraatsstudent aan de Universiteit van Vigo. Onderzoek naar bodemverontreiniging.

+34 607 331 422 | raquel.vazquez.blanco@uvigo.es

 

Paula Pérez Rodríguez

Doctor in de Bodemkunde en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Vigo. Haar onderzoek is gericht op de studie van nutriënten en verontreinigende stoffen, zowel organische als anorganische, en in het plant-rhizosfeer-bodemsysteem. Afbraakmechanismen van organische verontreinigende stoffen en interacties in de nutriëntencyclus worden ontcijferd door middel van stabiele isotopenfractionering. Deelname aan WP2, WP3 en WP5 van SoildiverAgro.

paulaperezr@uvigo.es

 

Olga Escuredo Pérez

Olga Escuredo is hoogleraar aan de Universiteit van Vigo. Haar belangrijkste onderzoeksonderwerpen zijn fysisch-chemische karakterisering en de botanische oorsprong van bijenproducten, beslissingsondersteunende systemen in het kader van het beheer van gewasziekten, en de schatting van de kwaliteit van voedingsproducten met behulp van NIR-technologie.

+34 988 387 076 | oescuredo@uvigo.es

 

Manuel Conde Cid

Diploma milieuwetenschappen en, momenteel, doctoraatsstudent aan de Universiteit van Vigo. Onderzoekservaring op het gebied van bodemchemie, verontreinigende stoffen in het milieu (met name antibiotica), en valorisatie van organisch en industrieel afval voor water- en bodembescherming en sanering.

+34 988 387 071 | manconde@uvigo.es

 

Francisco Javier Rodríguez Rajo

Dr. F. Javier Rodríguez Rajo is hoogleraar aan de Faculteit Wetenschappen (UVIGO). Zijn onderzoek betreft Aerobiologie toegepast op geneeskunde en landbouw, fenologie, plantenziektekunde, klimaatsverandering en agronomie.
In SoildiverAgro ontwikkelt hij modellen om het gebruik van fungicide in landbouwgewassen te verminderen en om de uitval van planten te vermijden door middel van het gebruik van biosensoren zoals de sporenbelasting in de atmosfeer van het gewas.

+34 988 387 193 | javirajo@uvigo.es

 

Flora Alonso Vega

Bachelor en doctor in de biologie. Docent plant- en bodemkunde aan de Universiteit van Vigo. Onderzoekservaring op het gebied van de evaluatie van bodemrijkdommen, voornamelijk toegespitst op verontreiniging, beschikbaarheid, fractionering en speciatie van zware metalen in de bodem.

+34 988 387 070 | florav@uvigo.es

 

Estefanía González Fernández

Diploma milieuwetenschappen van de Universiteit van Vigo, bekroond met de Uitzonderlijke Carrièreprijs 2015 van de Autonome Gemeenschap Galicië, en met de Buitengewone Eindexamenprijs in de Milieuwetenschappen van het academiejaar 2014/2015 van de Universiteit van Vigo. Master in landbouw-, voedings- en milieuwetenschappen en -technologie van de universiteit van Vigo. Doctoraatsstudent in het programma Agrovoedingswetenschappen en -technologie van de Universiteit van Vigo. Hoogleraar aan de wetenschappelijke faculteit van Campus Ourense (Universiteit van Vigo) in milieuwetenschappen en -technologie, en aërobiologie via de predoctorale FPU-beurs van het Ministerie van Wetenschap, Innovatie en Universiteiten, Spanje. Haar onderzoek is gericht op de geïntegreerde bestrijding van schimmelziekten door middel van aërobiologische en immuno-enzymatische methoden, en op voorspellende gewasopbrengstmodellen op basis van pollenstudies.

+34 988 368 912 | estegonzalez@uvigo.es

 

Diego Soto Gómez

Doctor in landbouw-voedingswetenschappen en -technologie van de Universiteit van Vigo (Spanje). Onderzoeker op het gebied van milieuwetenschappen, bodemfysica, poreuze netwerken, computertomografie, modellering van transport van opgeloste stoffen en deeltjes, percolatietheorie en fractaliteit. Deelname aan WP1: Consortiumcoördinatie en projectbeheer, WP3: Beoordeling van de biodiversiteit van de bodem in Europese teeltsystemen en WP8: Communicatie, verspreiding, exploitatie en betrokkenheid van belanghebbenden.

disoto@uvigo.es

 

Claudia Campillo Cora

Doctoraatsstudent aan de Universiteit van Vigo, met een diploma in Milieuwetenschappen en een Master in Wetenschap en Technologie Agro-voedingswetenschappen en Milieu. Onderzoekservaring op het gebied van bodembiologie en -chemie, bodemkarakterisering, zware metalen in het milieu en valorisatie van afval van de voedingsindustrie.

+34 988 387 071 | ccampillo@uvigo.es

 

Alba Piña Rey

Doctoraatsstudent in landbouw- en voedingswetenschappen en -technologie. Onderzoek naar de evaluatie van de impact van de klimaatverandering op druiven en verschuivingen in de voor de wijnbouw geschikte gebieden over de hele wereld, rekening houdend met factoren zoals variaties in de stuifmeelproductie, fenologische en aerobiologische parameters die de groei en ontwikkeling van de plant of de opbrengst en kwaliteit van het gewas kunnen beïnvloeden (WP3, WP5). Daarnaast geïntegreerde plaagbestrijding op dit gewas, waardoor het gebruik van pesticiden en hun effecten gelimiteerd worden (WP5).

+34 988 368 912 | apina@uvigo.es

 

Vanesa Santás Miguel

Afgestudeerd in biologie en milieuwetenschappen. Doctoraatsstudent aan de Universiteit van Vigo. Hoofdonderwerp van onderzoek is bodemmicrobiologie, in het bijzonder bacteriële gemeenschappen (bacteriële groei en enzymatische activiteit) en effect van opkomende verontreinigende stoffen op bodembacteriën (in het bijzonder veterinaire antibiotica).

+34 988 387 071 | vsantas@uvigo.es

 

Melissa Méndez López

Diploma milieuwetenschappen en momenteel doctoraatsstudent aan de Universiteit van Vigo (Spanje). Onderzoekservaring op het gebied van bodemchemie en het analyseren van aanwezige verontreinigingsniveaus in vegetatie- en bodemmonsters.

memendez@uvigo.es

 

Cris Álvarez Esmorís

Diploma milieuwetenschappen en momenteel doctoraatsstudent aan de Universiteit van Vigo. Onderzoekservaring op het gebied van bodemchemie en milieuverontreiniging.

cralvarez@uvigo.es

 

 

Faculty of Sciences
Polithecnic Building
32004 Ourense (Spain)

© SoildiverAgro 2024